Detaylı Bilgi ve Aydınlatma Metni​

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MGT FİLTRE SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.


Şirket binasına giriş sırasında şirket güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla ziyaretçilere ait ad, soyad, adres ve T.C. kimlik numaraları bilgileri alınarak ziyaretçi defterine kaydedilmekte, şirket binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, toplantı salonları, ofisler, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları, hizmet ve üretim alanında bulunan toplam 200 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Şirket Bilgi İşlem Birimi tarafından denetlenmektedir.


Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.


Şirketimize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, şayet islenmişse, buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış̧ islenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.


Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Akçaburgaz Mahallesi, 319. Sokak No: 36 34522 Esenyurt /İSTANBUL adresine yazılı olarak veya info@mgt.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.